EU peníze školám

Škola je zapojena do operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. 4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.

Zahájení projektu 1. 7. 2011, ukončení projektu 31. 12. 2013.

Cíl projektu

Tento projekt vychází ze ŠVP „ Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená“. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělávání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.
Při přípravě projektu jsme vycházeli z požadavků a potřeb žáků a rodičovské veřejnosti, kteří se vyjádřili ve SWOT analýze. Kromě kvalitního základního vzdělání jsme se zaměřili na posílení individuálního vzdělávání žáků v rámci jazykové, čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti.

Jednotlivými šablonami, které jsme se rozhodli v individualizaci zvolit chceme vytvořit takové podmínky, které podpoří rozvoj individuálních znalostí, schopností a dovedností žáků podle jejich individuálních schopností, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i žáků nadaných. Současně s tím zajistíme materiální podmínky pro navrhované vzdělávací aktivity. Učitelé vytvoří vzdělávací materiály, které budou pomáhat rozvíjet schopnosti žáků a naplňovat cíle stanovené ve školním vzdělávacím programu v různých ročnících a budou využívány i dalšími učiteli.
Do projektu je zapojeno 18 pedagogů, kteří se budou podílet na šablonách individualizace.

Rovněž dojde k podpoře dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zejména v oblasti forem a metod výuky, aby se zvýšila efektivita vyučovacích hodin.
Zajistíme kvalitní materiální a technické podmínky pro výuku.

Přínos pro cílovou skupinu

Během realizace projektu žáci získají kladný vztah k jednotlivým předmětům a nový pohled na potřebnost učit se.
Dojde ke zkvalitnění informační a čtenářské gramotnosti, zlepšení matematické gramotnosti s efektivním využitím didaktické techniky a všech pomůcek.
Dosaženou změnou se stane i posunutí žáků k lepším výsledkům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Jednotliví vyučující individualizací výuky umožní plné rozvíjení schopností žáků s ohledem na jejich individuální možnosti, rozvoj čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti. Žáci zpomalením nebo zrychlením tempa výuky, procvičením učiva, samostudiem organizovaným samotným žákem, zadáváním specifických úkolů dosáhnou stanoveného cíle. 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz