Pro předškoláky

  

Organizace zápisu dětí na školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

 

Pro školní rok 2021/2022 se vzhledem k mimořádným opatřením budou konat zápisy k povinné školní docházce bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

Podle doporučení MŠMT proběhne pouze formální část zápisů.

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ:

 

Ø  Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Plzeň 4 (viz obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2005 o stanovení školských obvodů)

Ø  Počet žáků, které je možné přijmout: 75

 

Pořadí při elektronické registraci před zápisem není kritériem pro přednostní přijetí.

Odklad povinné školní docházky udělený v loňském školním roce není kritériem pro přednostní přijetí.

 

 Žáci, přijatí do prvních tříd školního roku 2021/22

Ve výjimečných případech (zdravotní důvody, karanténa aj.) lze podat žádost o přijetí dítěte po předchozí telefonické domluvě se školou do 30. 4. 2021

  

Ø  Potřebné tiskopisy si zákonný zástupce stáhne z webových stránek školy nebo vyzvedne v papírové podobě ve škole (po předchozí domluvě se zástupkyní pro 1. stupeň – tel. 378 027 334)

 

Tiskopisy pro dítě, které nastoupí v září do 1. třídy:

-          Zápisní list

-          Žádost o přijetí

 

Tiskopisy pro dítě, které žádá o odklad povinné školní docházky:

-          Zápisní list

-          Žádost o přijetí

-          Žádost o odklad

-          Patřičná doporučení (PPP nebo SPC, pediatr nebo klinický psycholog)

 

Tiskopisy pro dítě, které žádá o předčasný nástup:

-          Zápisní list

-          Žádost o přijetí – předčasný nástup

-          Patřičná doporučení (viz níže)

 

 

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče bude zveřejněn 30. dubna 2021 na webových stránkách školy a na úřední desce.

 

Zapisují se děti:

Ø     které do 31. srpna 2021 dovrší šestý rok věku (narozené v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015)

Ø     kterým byl udělen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021

 

 

 

Mgr. Helena Lišková, ředitelka školy

Formuláře k zápisu ke stažení:

Zápisní list

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o přijetí – předčasný nástup

 

 

 Proč si vybrat právě naši školu?
Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „ Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená.“
- výuka angličtiny již od prvního ročníku (pro zájemce)
- školní družina i jídelna jsou v budově školy
- provoz školní družiny od 6:00 do 17: 00 hodin, Bellhop systém pro vyzvedávání ze ŠD
- školní jídelna nabízí nejen obědy (výběr ze dvou jídel), ale i svačinky
- jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol - všechny děti dostávají 1 x týdně ovoce a mléčný výrobek zdarma
- pořádáme pobyty dětí 1. stupně ve škole v přírodě, na 2. stupni adaptační kurz, zájezd do Anglie, lyžařský výcvik
- široká nabídka zájmových kroužků


DESATERO PRO RODIČE: (plné znění v příloze)
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, samostatné v sebeobsluze
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit svoje chování
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikační dovednosti
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost zapamatovat si a učit se
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň vnímavé, schopné soužití ve skupině
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, okolním světě i praktickém životě