Charakteristika naší školy

Dostupnost školy

14. základní škola se nachází v plzeňském obvodu Plzeň - Doubravka. Celková kapacita školy je 650 žáků. Je dostupná trolejbusovou linkou č. 16 (spojení střed města, Bory), autobusovou linkou č. 28, 29, 30 (spojení Slovany, Lobzy, Bolevec), rovněž je naše škola velmi dobře dostupná pro Bukovec, Újezd a Červený Hrádek. Školu navštěvují i žáci z Chrástu, Dýšiné, Smědčic a dalších obcí. 

Výchova a vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená" vychází z RVP ZV (rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání). Poskytuje spolehlivý základ všeobecného vzdělávání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

Výuku ve škole vedou kvalifikovaní zkušení pedagogové.  Učitelé uplatňují individuální přístup ke každému žákovi, péče je věnována všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Pozornost je věnována prevenci rizikového chování žáků.

Škola poskytuje smysluplné využití volného času formou zájmové činnosti. Na škole pracují zájmové kroužky.

Zástupci žáků 4.-9. ročníků mají možnost na pravidelných setkáních žákovského parlamentu  s vedením školy vyjádřit svoje připomínky a náměty k jednotlivým činnostem ve škole.

Pro žáky 1. stupně organizují třídní učitelé týdenní pobyty - školy v přírodě (rozhodující je zájem rodičů).
Žáci se zúčastňují bruslení na Zimním stadionu v Plzni (listopad - únor).
Pro žáky 2. stupně škola pořádá lyžařské výchovně vzdělávací zájezdy (7. třídy),  žákům 8. tříd nabízíme výcvik na snowboardu, dále je žákům nabízen pobyt v environmentálním středisku na Šumavě. Pro žáky škola pořádá jazykové kurzy v Londýně, kde výuka probíhá s rodilým mluvčím.

Vybavenost školy

Ve škole je 24 kmenových učeben, odborné učebny VT, Ch, F, Př, cvičná kuchyňka, tělocvična, zrcadlový sál, víceúčelové hřiště, nové zrekonstruované fotbalové hřiště, školní jídelna, žákovská knihovna, učitelská knihovna, multifunkční učebna pro pracovní činnosti. Většina učeben je vybavena interaktivní tabulí a počítačem s možností připojení k internetu a školní síti nebo LCD panely.

V počítačových učebnách probíhá výuka informatiky a je využíváno velké množství výukových programů i ve všech ostatních předmětech.

Odborné učebny jsou vybaveny novými pomůckami v rámci projektů, do kterých se škola zapojila.

O velké přestávce mohou žáci za příznivého počasí využívat venkovní hřiště ke sportovním aktivitám a odpočinku, žáci 1. stupně chodí do atria.
Škola má vlastní školní jídelnu s kapacitou 600 obědů denně.

V areálu školy se nachází  Základní umělecká škola Bedřicha Smetany s možností výuky různých hudebních oborů.

Školská rada při 14. ZŠ v Plzni

Školská rada, legislativa, je zřizována podle §167 a § 168 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školská rada při 14. ZŠ v Plzni vznikla dle zřizovací listiny vydané na základě usnesení RMP č. 848 ze dne 30. 6. 2005 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Zřizovací listina Školské rady, nabyla účinnosti dne 13. 7. 2005.
Volebníjednací řád ŠR

Zákonní zástupci žáků -Ing. Jan Cinert, Ing. Martina Kosová

Zástupci pracovníků školy - Mgr. Vladimíra Rušavá, Mgr. Denisa Siterová

Zástupci zřizovatele - prom. ped. Stanislava Duchková, Martina Čermáková Kunešová

SRPŠ při 14. ZŠ Zábělská 1220/25, IČ: 22613111

Ve škole pracuje Spolek rodičů, který je složen ze zástupců rodičů jednotlivých tříd. Tento Spolek se velkou měrou podílí na financování různých aktivit a odměn pro naše žáky. Ohledně spojení se Spolkem je založen email SRPS.14ZS.PM@gmail.com, který mohou kromě rodičů využít všichni pedagogové školy a to k návrhům, námětům případně nabídkám.

Ředitelka školy děkuje za velmi vstřícný přístup rodičů a ochotu podílet se na jednotlivých aktivitách.

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz