Strategie školy

„ Je důležité žáka něco naučit, ale ještě důležitější je ho pro věc nadchnout a zapálit“

Poskytovat kvalitní základní vzdělávání, které je založeno na zásadách rovného přístupu, zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce. Vytvořit podmínky pro to, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit problémy, spolupracovat a komunikovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním, duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a dovednosti při rozhodování o svém dalším vzdělávání.

Škola by měla být bezpečným místem pro všechny a měla by mít jasná, všem srozumitelná pravidla ke své činnosti a k řešení možných problémů.

Škola by měla být také místem, které vybavuje všechny žáky potřebnými znalostmi a vědomostmi, které jim umožní další vzdělávání, ale zároveň perspektivním místem i pro své zaměstnance a měla by být školou, kde jsou zaměstnanci motivováni k dobré práci a ke svému dalšímu profesnímu rozvoji.

Našim cílem v prostředí přátelského, tvořivého klimatu a otevřeného partnerství je:

Ø  vychovávat sociálně silné osobnosti schopné života v moderní občanské společnosti

Ø  připravit je na další vzdělávání a celoživotní učení

Ø  vybavit je znalostí cizího jazyka a schopností ovládat a účelně využívat komunikační technologie

Ø  zaměřit se na technickou, přírodovědnou a tělovýchovnou oblast

 

 

mapa školy