Úřední deska

Údaje o škole

14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace

Adresa:                                              Zábělská 25 
                                                            312 00 Plzeň 
Ředitel školy:                                    Mgr. Helena Lišková

IČO:                                                    687 84 643
IZO:                                                    102 228 337
Identifikátor zařízení:                       600 069 567

Právní forma:                                   příspěvková organizace

Datum zřízení školy:                       1. 9. 1974

Škola je tvořena základní školou, školní družinou, školní jídelnou.

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je 650. Nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině je 270. Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školní jídelně je 600.

Zřizovatel:                                          Statutární město Plzeň
Adresa:                                              nám. Republiky 1 
                                                            306 32 Pzeň
Škola se řídí zákony a vyhláškami platnými v resortu školství, mládeže a tělovýchovy.

14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje (např. vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS tyemv2e, emailem na adrese skola@zs14.plzen-edu.cz nebo poštou na adrese 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, 312 00 Plzeň.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Jiří Baumruk, tel. č. 378 032 207,email: baumruk@plzen.eu

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend:
-  Přijetí ke vzdělávání, odklady školní docházky, sdělení o vzdělávání v cizině (školský zákon)
-  Evidence úrazů v knize úrazů (školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb.)
-  Vedení záznamů v třídní knize (školský zákon)
-  Žádosti o přestup (školský zákon)
-  Posudky zdravotní způsobilosti (škola v přírodě, výuka plavání... – školský zákon)
-  Uvolnění žáka z vyučování (školský zákon)
- Stravování žáka (školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb.)
-  Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL (školský zákon)
-  Prezentace školy (oprávněný zájem školy, souhlasy se zpracováním osobních údajů)
-  Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem (školský zákon)
-  Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání (školský zákon)
-  Kamerové systémy (oprávněný zájem školy – zajištění bezpečnosti osob a majetku)
-  Smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv)
-  Pedagogická agenda a korespondence (školský zákon)
-  Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školy (zákoník práce, …)
-  Ekonomická agenda (plnění právní povinnosti - např. zákon o účetnictví…)
Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD).
Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školy.
Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Mgr. Helena Lišková
ředitelka školy


Školská rada 

 zřizovací listina               

 zřizovací listina -2

členové školské rady

jednací řád     

jednací řád -2

volební řád

Pronájmy

Nabízíme pronájmy nebytových prostor -  tělocvičny, učebny. Zájemci se mohou hlásit osobně v sekretariátu školy nebo na e-mailem skola@zs14.plzen-edu.cz

ceník pronájmů od 1.9. 2022

Obsazení tělocvičen - malávelká

Informace o přístupnosti zde

 

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz