Žádost o informace

 

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Povinně zveřejňované informace

Úplný oficiální název povinného subjektu:

              14. základní škola Plzeň,  Zábělská 25, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost:

      Zřizovací listina – uložená v kanceláři ředitelky školy

.

Hlavní činnost:

  • poskytování základního vzdělávání
  • zajišťování školní družiny pro žáky 1. stupně
  • zajištění školního stravování, závodního stravování
  • výchova  a rozvoj talentované mládeže

      Doplňková činnost:

  • stravování pro veřejnost
  • zajištění vzd. a těl. činností pro volný čas dětí
  • pořádání kulturně-vzdělávacích akcí

     Zřizovatel  - statutární město Plzeň

.

  Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - KÚ Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

Popis organizační struktury povinného subjektu:

·         organizační struktura – uložen v kanceláři ředitelky školy

Kontaktní poštovní adresa:

14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace

Zábělská 25

312 00 Plzeň

Telefon: telefonní kontakty

               37 802 7300 sekretariát

               37 802 7301 ředitelka

               37 802 7302 zástupci ředitele 

Úřední hodiny: Po a Stř 7:00 - 15:30

Oficiální e-mail školy: skola@zs14.plzen-edu.cz  

Datová schránka: tyemv2v

Identifikační číslo organizace (IČ): 68784643

Daňové identifikační číslo: (DIČ): CZ68784643

Bankovní spojení pro všechny v úvahu: ZŠ a ŠD: 4838590217/0100

Připadající platby od veřejnosti: ŠJ: 4838600227/0100

Dokumenty:

·         základní škola - dokumenty

·         školní družina

·         školní jídelna

Formuláře:

    Lze vyzvednout v kanceláři školy nebo na webu školy

Rozpočet školy:

·         zpráva o hospodaření za minulý kalendářní rok je součástí Výroční zprávy školy

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

·         ústně nebo písemně

·         osobně v kanceláři školy

·         telefonicky

·         prostřednictvím datové schránky

·         prostřednictvím elektronické pošty

·         prostřednictvím písemné pošty

Žádost o podání informace:

·         kontakty

·         dokumenty

Kdo může o informaci požádat:

·         každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

Kdo žádosti o informaci, stížnost, podnět apod. přijímá:

·         sekretářka školy

·         třídní učitel(ka)

·         zástupci ředitele školy

·         vedoucí vychovatelka školní družiny

·         vedoucí školní jídelny;

·         ředitelka školy

Kdo informaci poskytne:

·         ředitelka školy nebo jí pověřená osoba

Postup povinného subjektu při vyřizování podání občanů, lhůty a opravné prostředky proti rozhodnutí:

·         odkaz na zveřejněnou informaci – § 6 odstavce, lhůta 1 – 7 dnů;

·         výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace – § 14 odstavec 5, písmene b), lhůta 7 dnů;

·         informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu – § 14 odstavce 5, písmene c), lhůta 7 dnů;

·         poskytnutí informace žadateli – § 14 odstavce 5, písmene d), lhůta 15 dnů;

·         prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů – § 14 odstavec 7), lhůta 10 dnů;

·         rozhodnutí o odvolání – § 16 odstavec 3), lhůta 15 dnů;

·         upřesnění žádosti o informaci žadatele – § 14  odstavec 5, písmene a), lhůta 30 dnů;

·         lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odstavce 5 písmene d) nebo §14 odstavce 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odstavce 3 nebo s výší odměny podle § 14a odstavce 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací – § 16a odstavce 3, lhůta 30 dnů;

·         odvolání proti rozhodnutí - § 16 odstavce 1), lhůta 15 dnů.

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno:

Zákon č. 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím, § 7 – 12.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

·         Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Právní předpisy a směrnice 14. základní školy:

·         Školní řád

·         Vnitřní řád školní družiny

·         Provozní řád školní jídelny

Dokumenty jsou k nahlédnutí i v sídle povinného subjektu po domluvě, na webu školy

Vybrané právní předpisy České republiky:

·         Zákon č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

·         Zákon č. 563/2004 Sb. - Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

·         Zákon č. 500/2004 Sb. - Zákon správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Sazebník úhrad za poskytování informací:

         Sazebník úhrad

 

Licenční smlouvy:

·         škola dosud neuzavřela žádnou licenční smlouvu.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

ZŠ - úřední deska

  

Zpracovala: Mgr. Helena Lišková, ředitelka 14. ZŠ