Žádost o informace

 

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Povinně zveřejňované informace

Úplný oficiální název povinného subjektu:

              14. základní škola Plzeň,  Zábělská 25, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost:

      Zřizovací listina – uložená v kanceláři ředitelky školy

.

Hlavní činnost:

  • poskytování základního vzdělávání
  • zajišťování školní družiny pro žáky 1. stupně
  • zajištění školního stravování, závodního stravování
  • výchova  a rozvoj talentované mládeže

      Doplňková činnost:

  • stravování pro veřejnost
  • zajištění vzd. a těl. činností pro volný čas dětí
  • pořádání kulturně-vzdělávacích akcí

     Zřizovatel  - statutární město Plzeň

.

  Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - KÚ Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

Popis organizační struktury povinného subjektu:

·         organizační struktura – uložen v kanceláři ředitelky školy

Kontaktní poštovní adresa:

14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace

Zábělská 25

312 00 Plzeň

Telefon: telefonní kontakty

               37 802 7300 sekretariát

               37 802 7301 ředitelka

               37 802 7302 zástupci ředitele 

Úřední hodiny: Po a Stř 7:00 - 15:30

Oficiální e-mail školy: skola@zs14.plzen-edu.cz  

Datová schránka: tyemv2v

Identifikační číslo organizace (IČ): 68784643

Daňové identifikační číslo: (DIČ): CZ68784643

Bankovní spojení pro všechny v úvahu: ZŠ a ŠD: 4838590217/0100

Připadající platby od veřejnosti: ŠJ: 4838600227/0100

Dokumenty:

·         základní škola - dokumenty

·         školní družina

·         školní jídelna

Formuláře:

    Lze vyzvednout v kanceláři školy nebo na webu školy

Rozpočet školy:

·         zpráva o hospodaření za minulý kalendářní rok je součástí Výroční zprávy školy

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

·         ústně nebo písemně

·         osobně v kanceláři školy

·         telefonicky

·         prostřednictvím datové schránky

·         prostřednictvím elektronické pošty

·         prostřednictvím písemné pošty

Žádost o podání informace:

·         kontakty

·         dokumenty

Kdo může o informaci požádat:

·         každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

Kdo žádosti o informaci, stížnost, podnět apod. přijímá:

·         sekretářka školy

·         třídní učitel(ka)

·         zástupci ředitele školy

·         vedoucí vychovatelka školní družiny

·         vedoucí školní jídelny;

·         ředitelka školy

Kdo informaci poskytne:

·         ředitelka školy nebo jí pověřená osoba

Postup povinného subjektu při vyřizování podání občanů, lhůty a opravné prostředky proti rozhodnutí:

·         odkaz na zveřejněnou informaci – § 6 odstavce, lhůta 1 – 7 dnů;

·         výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace – § 14 odstavec 5, písmene b), lhůta 7 dnů;

·         informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu – § 14 odstavce 5, písmene c), lhůta 7 dnů;

·         poskytnutí informace žadateli – § 14 odstavce 5, písmene d), lhůta 15 dnů;

·         prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů – § 14 odstavec 7), lhůta 10 dnů;

·         rozhodnutí o odvolání – § 16 odstavec 3), lhůta 15 dnů;

·         upřesnění žádosti o informaci žadatele – § 14  odstavec 5, písmene a), lhůta 30 dnů;

·         lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odstavce 5 písmene d) nebo §14 odstavce 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odstavce 3 nebo s výší odměny podle § 14a odstavce 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací – § 16a odstavce 3, lhůta 30 dnů;

·         odvolání proti rozhodnutí - § 16 odstavce 1), lhůta 15 dnů.

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno:

Zákon č. 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím, § 7 – 12.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

·         Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Právní předpisy a směrnice 14. základní školy:

·         Školní řád

·         Vnitřní řád školní družiny

·         Provozní řád školní jídelny

Dokumenty jsou k nahlédnutí i v sídle povinného subjektu po domluvě, na webu školy

Vybrané právní předpisy České republiky:

·         Zákon č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

·         Zákon č. 563/2004 Sb. - Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

·         Zákon č. 500/2004 Sb. - Zákon správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Sazebník úhrad za poskytování informací:

         Sazebník úhrad

 

Licenční smlouvy:

·         škola dosud neuzavřela žádnou licenční smlouvu.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

ZŠ - úřední deska

  

Zpracovala: Mgr. Helena Lišková, ředitelka 14. ZŠ

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   Centrum robotiky   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz